Fresh Papaya 1kg

60 40
Fresh Papaya 1kg
Off-33%

Fresh Banana 12 p.c

60 50
Fresh Banana 12 p.c
Off-16%

Fresh Litchi 1kg

110 80
Fresh Litchi 1kg
Off-27%

Fresh Pomegranate 1kg

80 60
Fresh Pomegranate 1kg
Off-25%

Fresh Apple 1kg

120 100
Fresh Apple 1kg
Off-16%

Fresh Mosambi 1kg

60 48
Fresh Mosambi 1kg
Off-20%

FreshGuava 1kg

60 50
FreshGuava 1kg
Off-16%

Fresh Kiwi 3 pc.

60 55
Fresh Kiwi 3 pc.
Off-8%

Fresh Strawberry 1kg.

400 300
Fresh Strawberry 1kg.
Off-25%

Sapata 1 Kg

80 70
Sapata 1 Kg
Off-12%

Fresh Guava 1 Kg

60 50
Fresh Guava 1 Kg
Off-16%

Fresh Grapes 1 Kg

100 90
Fresh Grapes 1 Kg
Off-10%

Fresh Orange 1 Kg

50 40
Fresh Orange 1 Kg
Off-20%

Pineapple 1 Pc (750 g - 8

70 60
Pineapple 1 Pc (750 g - 8
Off-14%

Fresh Mango 1kg

120 70
Fresh Mango 1kg
Off-41%